Условия за ползване

1. Предмет на Общите условия за ползване

Тези Общи условия (условията на ползване) важат за всички договори, сключени чрез онлайн магазин www.genii-health.com между niceshops GmbH и клиенти, които са потребители.

Потребител е всяко физическо лице, което сключва сделка с цел, която не е нито търговска, нито може да бъде причислена към негова свободна професия.

2. Приемане на условията

Клиентът приема тези условия и се съгласява с тях, веднага щом направи поръчка.

3. Клауза за изключителност

Включването на общи условия или условия по договора на клиента, които се различават от тези общи условия, се отхвърля, освен ако не са изрично признати от niceshops GmbH.

4. Сключване на договор

4.1. Интернет представяне на niceshops GmbH на уебсайт www.genii-health.com
Презентацията на продукти на уебсайта не представлява оферта в юридическия смисъл. Това е покана към клиента сам да направи оферта. Офертата в правния смисъл се прави от клиента с извършването на поръчка. Потвърждението за получаването на поръчката се извършва заедно с приемането на поръчката веднага след изпращането чрез автоматизиран имейл. С този имейл за потвърждение е сключен договорът за продажба.

4.2. Процес на поръчка
В общия преглед на асортимента на онлайн магазина www.genii-health.com клиентът може да избере желания продукт или продукти, като кликне върху бутона "В кошницата". Избраните стоките се съхраняват временно в кошницата по време на посещението на клиента на сайта www.genii-health.com. С натискането на бутона "Към касата" до изброените в кошницата за пазаруване стоки, се минава към процеса на поръчка. На следващата страница клиентът бива подканен да влезе в акунта си за онлайн магазина, ако вече има профил, или да се регистрира като нов потребител. След това клиентът избира желаното от него място за доставка и желания начин на плащане, и въвежда необходимите за извършване на плащането данни. При избор на външна платежна услуга като PayPal, клиентът ще бъде пренасочен към външен сайт на съответния доставчик на платежни услуги. Преди подаване на поръчката, данните на поръчката биват обобщени в "Преглед на поръчката". Клиентът може да провери отново информацията си в прегледа на поръчката и да я коригира, ако е необходимо, преди да завърши своята поръчка, като кликнете върху бутона "Изпращане и Плащане" и я изпрати на niceshops GmbH. Чрез кликване върху бутона "Изпращане и Плащане" клиентът прави обвързваща оферта за покупка на избраните от него стоки.

4.3. Потвърждение за поръчка
След получаване на поръчката niceshops GmbH изпраща уведомителен имейл до посочения от клиента имейл адрес, в който се потвърждава получаването на поръчката е се възпроизвежда съдържанието ѝ (наричано по-нататък "Потвърждение на поръчката"). Потвърждението на поръчката не представлява приемане на оферта за покупка на клиента от niceshops GmbH. Ако niceshops GmbH отхвърли сключването на договор, това ще бъде съобщено на клиента веднага чрез имейл.

5. Съхранение на текста на договора

Текстът на договора, т.е. информацията, предоставена от клиента за изпращането на поръчка, се съхранява от niceshops GmbH и може да се види от клиента в менюто "Моят акаунт" при "Моите поръчки". Отделно от това, niceshops GmbH изпраща потвърждение на поръчката и тези условия на посочения от клиента имейл адрес.

6. Право на отказ
Можете да върнете получената стока без да посочвате причини в рамките на 14 дни от получаването. Информация за връщането ще намерите тук .

Политика за връщане

Следната политика за връщане важи за договори за стоки, които могат да се изпращат в пакет по пощата.

Политика за връщане на стоки, които могат да се изпращат по пощата

Като потребител имате право да се откаже от договора в срок от четиринадесет дни, без да посочвате мотиви. Срокът от четиринадесет дни важи от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвача, сте получили и последната от стоките.

За да упражните правото си на връщане, ще трябва да ни информирате

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: bulgaria@genii-health.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

чрез недвусмислена декларация (например писмо, изпратено по пощата, чрез факс или имейл) за решението си да се откажете от договора.

Можете за целта да използвате нашия формуляр за отказ, като това не е задължително. За упражняване на правото на отказ е достатъчно да изпратите декларацията си относно отказ преди изтичане на крайния срок.

Последствия на правото на отказ

Ако се откажете от договора, ние сме задължени да Ви изплатим незабавно и не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която е получено уведомлението за отказа Ви от този договор, всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от факта, че сте избрали друг начин на доставка, освен тази, която ние предлагаме по стандарт). За изплащането ние използваме същият метод на плащане, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с Вас; във никакъв случай няма да Ви се начислят такси за това плащане. Ние можем да откажем възстановяването на сумата, докато не получим обратно стоките, или докато не ни докажете, че сте върнали стоките, в зависимост от това, кое от двете е настъпило по-рано.

Следва да върнете стоките незабавно и при всички случаи в срок не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни информирали за анулирането на договора

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичане на срока от четиринадесет дни. Вие носите директните разходи за връщане на стоките.

Договори за доставката на стоки, които не са предварително изработени и за производството на които е от значение индивидуален избор или изисквания от страна на потребителя, съобразени с личните му нужди, не могат да бъдат отменени.

Подробна информация по темата за връщане можете да намерите тук .

Правото на отказ не се прилага за следните договори:

  1. Договори за доставка на стоки, които не са предварително изработени и за производството на които е от значение индивидуален избор или изисквания от страна на потребителя, съобразени с личните му нужди,
  2. Договори за доставка на стоки, които могат да се развалят бързо или чийто срок на годност изтича бързо
  3. Договори за доставка на стоки, които не са подходящи за връщане по здравословни или хигиенни причини, ако са отворени или използвани след доставката
  4. Договори за доставка на стоки, които са били непоправимо смесени с други стоки след доставката поради стуктурата си,
  5. Договори за доставка на алкохолни напитки, цената на които е уговорена в договора, но могат да бъдат доставени по-рано от 30 дни след сключване на договора и текущата цена зависи от колебанията на пазара, на което предприемачът няма влияние
  6. Договори за доставка на аудио- или видеозаписи или компютърен софтуер в запечатана опаковка с пломба, ако пломбата е отстранена след отварянето,
  7. Договори за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент.

Кликнете тук, за да изтеглите образец на формуляр за връщане.

Край на Политика за връщане

7. Цени

1. Всички цени са крайни цени; те включват разходите за опаковане и законния данък върху добавената стойност (ДДС).

2. Грешна цена. Ако реалната цена е по-висока, се осъществява контакт с клиента; поръчка в този случай се осъществява само, ако клиентът иска да закупи на реалната цена. Ако реалната цена е по-ниска, се начислява тази цена.

8. Разходи за доставка

1. Към посочените цени се начисляват и транспортните разходи. Подробности относно размера им ще намерите при офертите.

Съответният данък добавена стойност е включен в разходите за доставка.

2. При плащате с наложен платеж се начислява съотетната допълнителна такса. Тя не се начислява на клиента, но той трябва да я заплати директно на доставчика.

9. Условия за доставка

1. Освен ако не е уговорено друго, доставката се осъществява до посочения от клиента адрес. Доставяме и до станции за опаковане.

2. Очакваната дата за доставка се посочва в пазарската кошница. При авансово плащане срокът за доставка започва да тече един ден след постъпване на сумата по банковата сметка на niceshops GmbH. При плащане с наложен платеж или по фактура, срокът за доставка започва да тече един ден след датата на сключване на договора. В други случаи срокът за доставка започва да тече един ден след получаване на поръчката.

3. В случай на повреда на стоката по време на транспортирането, клиентът трябва незабавно да докладва за щетите на транспортната компания и да заяви обещетение.

4. niceshops GmbH не носи отговорност за наличието на пречки при доставката от страна на куриерите или производителите. Ако доставката или спазването на договорения срок за доставка са невъзможни поради обстоятелства, независещи от niceshops GmbH, niceshops GmbH има право да оттегли договора изцяло или частично. niceshops GmbH ще информира незабавно клиента за тези обстоятелства. Искове за обезщетение са изключени в този случай. За съществуващите ограничения за доставка клиентът се информират преди започване на процеса на поръчка.

10. Дължимост и претенции за собственост

1. Покупната цена се дължи най-късно при предаването на стоката.

2. Доставените стоки остават собственост на niceshops GmbH до пълно изплащане.

11. Условия за плащане

1. niceshops GmbH приема следните начини на плащане: Авансово плащане, фактура, наложен платеж, директен дебит, PayPal, кредитна карта (Visa, Mastercard, American Express и Diners) и незабавен трансфер.

2. При авансово плащане клиентът превежда сумата на фактурата в рамките на 7 дни след сключването на договора по сметка на niceshops GmbH (банковите данни са в потвърждението на поръчката и при Общи условия). Изпращането се извършва само след получаване на плащането.

3. При плащане чрез директен дебит niceshops GmbH е упълномощена от клиента за директен дебит на сумата от банковата сметка на клиента, съгласно обобщената информация за поръчката. Клиентът трябва да осигури достатъчно покритие по банковата сметка. Промените в банковите данни трябва да бъдат незабавно съобщени на niceshops GmbH. niceshops GmbH си запазва правото да таксува клиента за всички разходи, направени поради неспазване на тези задължения.

За да ви предложим атрактивните начини за плащане за директен дебит и фактура за Австрия и Германия, ние работим с RatePAY GmbH, Franklinstr. 28-29, 10587 Berlin (наричано по нататък "RatePAY"). Ако се сключи ефективен договор за покупка между Вас и нас чрез използване на начин на плащане RatePAY, ние прехвърляме искането за плащане на RatePAY. При използване на начина на плащане RatePAY-разсрочено плащане, ние прехвърляме искането за плащане на партньорската банка на RatePAY на RatePAY GmbH.

Ако изберете един от предлаганите тук начини на плащане RatePAY, Вие давате съгласието си в рамките на Вашата поръчка за прехвърлянето на Вашите лични данни и на поръчката за целите на идентификационни и кредитни проверки, както и на договора, към RatePAY GmbH.

Всички подробности можете да видите в допълнителните Общи условия и известието за Декларация за поверителност на RatePAY-методи за плащане, които са част от настоящите Общи условия и са винаги приложими, когато изберете метод RatePAY.

За купувачи от Австрия се прилагат следните Допълнителни условия и Декларация за поверителност на методи на плащане RatePAY.

4. При плащане с наложен платеж клиентът заплаща таксата за доставка директно на доставчика. Размерът на таксите зависи от страната на доставка. Ще бъдете информирани за разходите преди да направите поръчката.

5. Ако плащате с кредитна карта, кредитната Ви карта ще бъде таксувана след завършване на поръчката. Това става и ако стоките не са към момента на склад и можем да ги доставим едва след няколко дни.

6. Paypal - Плащате сумата по фактурата чрез онлайн доставчика PayPal. Трябва първо да се регистрирате или да влезете в акаунта си. След легитимиране с данните за достъп можете да потвърдите паричния превод до нас. По време на процеса на поръчка ще получите допълнителна информация.

7. След третата завършена поръчка нашите клиенти могат да пазаруват и с плащане по фактура.

8. Директен дебит - дебитът на сумата се извършва от Вашата сметка при завършване на поръчката.

9. Прилагат се законовите правила при неизпълнение. Разходите могат да бъдат заявени след второто напомняне.

12. Гаранции

1. Освен ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби.

2. Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено в случай на неправилно боравене, погрешна експлоатация или нерегламентиран опит за отремонтиране.

3. При доставка на употребявани стоки гаранционните претенции изтичат след една година.

4. Скъсеният срок на давност не се прилага при искове за обезщетение на клиента на основание на нараняване на живота, на тялото, на здравето или други.

Щети, дължащи се на грубо небрежно нарушение от страна на niceshops GmbH или на умишлено или грубо нарушение на задължението от законен представител или помощник в изпълнението на niceshops GmbH. Скъсеният срок на давност не се прилага при искове за обезщетение на основание небрежно или умишлено нарушение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.

5. Ако доставените продукти имат очевидни материални или производствени дефекти (включително транспортни щети), молим клиента да ни съобщи незабавно за това.

6. При съществуваща гаранция от производителя, клиентът трябва да предяви претенциите си директно към производителя. Отпада отговорността на niceshops GmbH по гаранцията.

13. Изключване от отговорност

1. Искове за обезщетения на клиента спрямо niceshops GmbH са изключени, ако niceshops GmbH или неин законен представител или помощник в изпълнението не са действали умишлено или с груба небрежност.

2. Това не засяга отговорността за вреди, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето, поради небрежност или умишлено нарушение на съществени договорни задължения или, ако по Закона за отговорност за продукти или при задължения при сключването на договора нарушения или други нарушения на задълженията или претенции за обезщетение за материални щети. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.

14. Искане за прихващане, право на задържане

1. Клиентът няма право да иска прихващане за нашите претенции, освен ако насрещните искове на клиента са законно установени или неоспорими. Клиентът също няма право да иска компенсация, ако прояви претенции или насрещни претенции по същия договор за продажба.

2. Клиентът може да упражни право на задържане само ако неговият насрещен иск се основава на същия договор за продажба.

15. Декларация за поверителност

Разпоредбите за защита на данните са включени в Декларация за поверителност.

16. Промени на Общите условия / право на промяна

Ние имаме право едностранно да променяме тези условия, доколкото това е необходимо, за да се отстранят последващи нарушения за еквивалентността или да се нагодат към променени правни или технически общи условия. Ще уведомим клиента за промяната, като уведомим за съдържанието на променените правила на последния известен имейл адрес на клиента. Промяната става неразделна част от договора, ако клиентът не възрази в писмена или текстова форма в рамките на шест седмици след получаване на уведомлението за промяна на приобщаването в договорните отношения.

17. Клауза за валиндост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия стане недействителна, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.

18. Език на договора
Наличният за договора език е немски.

19. Договорно право

За договорните отношения се прилага Австрийското право.

Въз основа на образец за общи условия от VON ZANTHIER & SCHULZ